Javni poziv - Ribarski tjedan 2018.

Temeljem Odluke Turističkog vijeća TZG Crikvenice, donesene na 2. sjednici dana 2. svibnja 2018. godine, raspisujemo:

JAVNI POZIV
za zakup lokacija i postavljanje ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije
"52. Ribarski tjedan" u Crikvenici

I. PREDMET
Turistička zajednica Grada Crikvenice je organizator manifestacije "52. Ribarski tjedan" u Crikvenici, koja će se održati u razdoblju od 25. kolovoza do 1. rujna 2018. godine. U okviru manifestacije treba biti prisutna kvalitetna ugostiteljska ponuda jela i pića, stoga Turistička zajednica Grada Crikvenice upućuje Javni poziv za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na sljedećim lokacijama:
1. Mala palada
2. Vela palada
Organizator sklapa ugovor o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskih objekata za navedeno razdoblje s ponuditeljem izabrane ponude za svaku lokaciju (u daljnjem tekstu zakupnik).
II. TEHNIČKI UVJETI
Organizator manifestacije osigurava lokaciju za izvođenje ugostiteljske djelatnosti, a zakupci su dužni o svom trošku osigurati priključno mjesto električne energije, priključnu instalaciju, podmiriti potrošnju električne energije te dopremu i potrošnju vode.
Zakupnik osigurava ugostiteljsku opremu (prema dogovoru s organizatorom - suncobrani moraju biti u bijeloj/bež boji bez reklamnih natpisa; dozvoljava se postavljanje pivskih setova za konzumaciju hrane i pića na manifestaciji; ugostiteljsku opremu, šankove i kuhinju potrebno je podložiti i time zaštititi ploče na rivi od oštećenja i prljavštine). Zakupnik osigurava šator ili tende za cjelokupni objekt (prema dogovoru s organizatorom i u skladu s komunalnim redom). Pranje cijele korištene površine nakon manifestacije ili po potrebi periodično će organizirati zakupnik o svom trošku. Zakupnik je dužan voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada, osigurati potrebnu sanitarnu suglasnost, urediti lokaciju o vlastitom trošku te je odgovoran za njenu sigurnost i sigurnost rada. Zakupnik je dužan ishoditi odobrenje Županijske lučke uprave Crikvenica za djelatnost iz ovoga poziva i platiti naknadu za korištenje lučke površine te podmiriti potrošnju električne energije. Zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku dva radna dana po završetku manifestacije.
III. OPĆI UVJETI
Ponuđene lokacije se daju u zakup najpovoljnijim ponuditeljima za razdoblje održavanja manifestacije "52. Ribarski tjedan" u Crikvenici od 25. kolovoza do 1. rujna 2018. godine. Zakupnici su dužni prilagoditi ponudu hrane zahtjevima organizatora te nuditi isključivo jela od ribe i morskih plodova.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Crikvenice, Gradu Crikvenici, "Eko-Murvici" d.o.o.,  "Murvici" d.o.o. i Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica iz bilo kojeg osnova.
Početna cijena za lokacije je sljedeća:
1. Mala palada =1.000,00 kn
2. Vela palada =1.000,00 kn
Ponuditelji se mogu natjecati za obje lokacije, uz točan navod lokacije na kojoj žele zakupiti mjesto, a mogu dati ponudu za samo jednu lokaciju.
Na predmetnim zakupljenim javnim površinama je moguće obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovoga Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovoga Javnog poziva, organizator će otkazati ugovor o zakupu.
Zakupljena lokacija se ne smije davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.
Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

 

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup lokacija i postavljanje ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije "52. Ribarski tjedan" u Crikvenici na adresu  Turistička zajednica Grada Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica, zaključno s  25. svibnja 2018. godine.
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima.
2. Ponuđenu cijenu.
3. Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
5. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i dr.)
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Crikvenici, "Eko-Murvici" d.o.o.,  "Murvici" d.o.o. i Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica.
7. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA
Otvaranje ponuda će se održati na sjednici Turističkog vijeća.
Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:
1. Dosadašnje dokazivo iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama.
2. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.).
3. Ponuđeni iznos zakupnine.
VI. SKLAPANJE UGOVORA
Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici organizatora i Grada Crikvenice.
Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Turističko vijeće TZG Crikvenice.
Rezultati Javnog poziva će biti poznati tijekom lipnja 2018. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje zakupa javnih površina.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici Turističke zajednice Grada Crikvenice i Grada Crikvenice.
Zakupnici su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj zakupnini nakon potpisivanja ugovora o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskih objekata, a prije početka manifestacije.
Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici Grada Crikvenice svaki radni dan u vremenu od 9 do 12 sati na kontakt tel: 051/765-165 (kontakt osoba Davor Ožanić, voditelja projekata).

0
No votes yet