Javni poziv - Integralni hoteli 2017. - 2018.

Temeljem Odluke Turističkog vijeća, donesene na 33. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, Turistička zajednica Grada Crikvenice (TZG Crikvenice) raspisuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih smještajnih objekata u vrstu Integralni hotel

Predmet
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za ulaganje u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih smještajnih objekata u vrstu Integralni hotel, sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim  standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14).

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je =40.000,00 kuna.

Uvjet je da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 10 god.) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom.
Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.
Korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 godina od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore.

Intenzitet potpore i način isplate
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima TZG Crikvenice sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta.

TZG Crikvenice sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u roku od 15 dana od zaključenja ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2017. i 2018. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama treba dostavljati prema ugovorenim rokovima.

Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u roku i s dokazima koji će biti definirani Ugovorom.

Dostavljanje
Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu zahtjeva. Obrazac zahtjeva za prijavu može se preuzeti na službenim stranicama TZG Crikvenice (www.rivieracrikvenica.com) ili osobno u Uredu TZG Crikvenice na adresi Trg Stjepana Radića 2/II, Crikvenica.
Prijave se dostavljaju preporučeno poštom, ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu:
TZG Crikvenice
Trg Stjepana Radića 1c
51 260 Crikvenica
uz naznaku “Sufinanciranje – INTEGRALNI HOTELI”
Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom, na broj telefona 051/781-245.
Rok za podnošenje prijava: 15.9. 2017.
Zakašnjele ili nepotpune prijave i otvorene omotnice prijava neće se razmatrati te će biti vraćene pošiljatelju.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev:
- ispunjen obrazac zahtjeva koji se nalazi na internetskim stranicama TZG Crikvenice (www.rivieracrikvenica.com)
- dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra)
- za postojeće ugostiteljske objekte – preslika važećeg rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
- dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu, ili području realizacije projekta
- opis projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima i dozvolama, trajanje i faze realizacije, foto dokumentacija ili druga dokumentacija kojom se pojašnjava projekt)
- troškovnik provedbe projekta koji se kandidira, s naznačenim do sada realiziranim stavkama troškovnika, ili ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
- program ulaganja i izvori financiranja uz dostavu dokaza (izjava o visini vlastitih sredstava, ugovori o sufinanciranju projekta od drugih subjekata i dr.)
- rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta, ako se projekt odnosi na izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju objekata, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i gradnje u doba njihovog ishođenja
- trgovačka društva dostavljaju potvrdu o bonitetu

Zahtjevi koji se neće razmatrati
- koji se ne dostave u roku
- koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu
- koji nemaju priloženu traženu dokumentaciju i u kojoj nisu jasno navedeni ciljevi i/ili namjena
- investicijski projekti koji nisu u skladu s postojećom prostorno planskom dokumentacijom ili drugim pozitivnim propisima RH
- zahtjevi podnositelja kod kojih postoji porezni dug prema državi

Odobravanje projekata
Turistički ured evidentira zaprimljene prijave, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovim Javnim pozivom. Turistički ured o svom radu sastavlja zapisnik i dostavlja ga Turističkom vijeću.
Turističko vijeće donosi odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava te se s korisnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekata planiranih u 2017. i 2018. godini, nadzoru namjenskog korištenja sredstava, instrumentima osiguranja za dodijeljena sredstva (bjanko zadužnica na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika koju TZG Crikvenice zadržava sve do konačnog završetka projekta/programa/aktivnosti).

Rok za potpisivanje ugovora
TZG Crikvenice će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Odluke.

Napomene
Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz namjenski utrošenih sredstava
Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju
Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka
TZG Crikvenice nema obavezu podsjećanja korisnika na rokove utvrđene ovim Programom i ugovorom
Nadzor
TZG Crikvenice obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava putem dostavljenih pisanih izvješća kao što je propisano u dijelu Obveze korisnika te osobnim nadzorom predstavnika TZG Crikvenice.
Po dostavi Izvješća o namjenskom utrošku sredstava potpore, TZG Crikvenice nakon obavljenog  nadzora ima pravo tražiti povrat sredstava i prije krajnjeg propisanog roka ukoliko ocijeni da odobrena sredstva neće biti namjenski utrošena u zadanom roku, ili utvrdi nepravilnosti u namjenskom trošenju sredstava.

Obveze korisnika
• Korisnik kojemu je odobrena potpora dužan je dostaviti potpisani ugovor i solemniziranu bjanko zadužnicu na adresu TZG Crikvenice u roku od 8 dana od dana primitka ugovora. Ukoliko korisnik ne dostavi potpisani ugovor i zadužnicu u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore. Vrijednost zadužnice mora biti solemnizirana na prvi propisani sljedeći veći iznos od iznosa odobrene potpore
• Najkasnije 6 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik je dužan TZG Crikvenice dostaviti popunjeni obrazac Izvješće o namjenskom utrošku sredstava potpore s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću i dokaze: račune i izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje, foto-dokumentaciju izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladno naravi projekta te dokaz o opravdanosti izvođenja projekta sukladno ciljevima programa
• Ako je korisnik realizirao projekt i stavio ga u funkciju turizma prije isteka 6 mjeseci od potpisivanja ugovora dužan je dostaviti samo Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjavu o stavljanju projekta u funkciju turizma.
• Obveza korisnika je da projektni prijedlog na temelju kojeg su mu odobrena bespovratna sredstva provede u cijelosti i da ga u roku od najkasnije 12 mjeseci (365+1 dan) od dana potpisivanja ugovora stavi u funkciju turizma te dostavi TZG Crikvenice popunjeni obrazac Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta  u funkciju turizma, te dostavi sve potrebne dokaze o realizaciji projekta, sukladno uvjetima iz projektnih aktivnosti namjene bespovratnih sredstava
• U slučaju utvrđivanja okolnosti koje utječu na nemogućnost dostave Konačnog izvješća o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjave o stavljanju projekta u funkciju turizma u propisanom roku, korisnik sredstava dužan je odmah nakon utvrđivanja više sile i/ili okolnosti, a najkasnije 30 dana prije roka za podnošenje Konačnog izvješća, pisanim putem o tome obavijestiti TZG Crikvenice. Ako pravovremeno ne obavijesti TZG Crikvenice, ugovor će se smatrati raskinutim te će se donijeti odluka o raskidu ugovora i povratu sredstava
• Na zahtjev TZG Crikvenice korisnik je dužan pružiti na uvid i dodatnu naknadno zatraženu dokumentaciju
• Nepoštivanje bilo kojeg od ugovorenih rokova smatrat će se povredom ugovora te će TZG Crikvenice  donijeti odluku o raskidu Ugovora kojom će korisnik sredstava biti dužan vratiti dodijeljena sredstva
• U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korištenju odobrenih sredstava i/ili nepoštivanja bilo kojeg od propisanih rokova TZG Crikvenice donosi Odluku o povratu sredstava, koje je korisnik dužan vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke. Ako dostava Odluke ne uspije na adresu korisnika, Odluka će se objaviti na internetskoj stranici TZG Crikvenice, pri čemu će se smatrati da je dostava izvršena istekom osmog dana od dana objave
• Ako korisnik ne izvrši sve obveze preuzete Ugovorom, Prijavnim obrascem, ovim Programom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Programa te nakon toga ne izvrši povrat nenamjenski, odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, TZG Crikvenice će podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu.

Rezultati izbora projekata bit će objavljeni tijekom listopada 2017. godine na službenim stranicama TZG  Crikvenice www.rivieracrikvenica.com.