Javni poziv - DMK 2017. - 2018.

S ciljem potpore razvoja destinacijskih menadžment kompanija (DMK), a temeljem Odluke Turističkog vijeća TZG Crikvenice, donesene na 33. sjednici 29.6.2017. godine, raspisujemo:

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa promocije turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u posezoni 2017. i predsezoni 2018. godini na području Grada Crikvenice

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZG Crikvenice za programe promocije turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
- aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na području Grada Crikvenice
- obogaćivanju turističke ponude Grada Crikvenice u cjelini
- razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone
- stvaranju prepoznatljivog imidža Grada Crikvenice kao destinacije turizma posebnih interesa
- tržišnoj valorizaciji turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na područje Grada Crikvenice.
U smislu ovog Javnog poziva, pod turističkim proizvodom za tržište posebnih interesa podrazumijeva se paket aranžman koji se sastoji od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga namijenjenih tržišnim segmentima posebnih interesa (zdravstveni i aktivni turizam, kulturni, gastronomija ili ostali selektivni oblici turizma).
Turistička zajednica Grada Crikvenice s nositeljem sklapa ugovor, kojim će se detaljno odrediti opći i drugi uvjeti ovog Poziva.
II. NAMJENA SREDSTAVA
Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe promocije turističkih proizvoda iz točke I. Javnog poziva i to za sljedeće namjene:
Oglašavanje programa koje obuhvaća:
- oglašavanje u tiskanim medijima (oglasi, advertorijali, reportaže)
- oglašavanje na televiziji i radiju
- vanjsko oglašavanje (plakati, displeji...)
- internet - display oglašavanje: web banner oglašavanje, frame ad (tradicionalni banner), pop-up/pop-under banneri, floating oglas (plivajući), expanding oglas (onaj koji se proširuje), tekstualno oglašavanje (advertorijal)
- mobilno oglašavanje (oglasi isporučeni na mobilnim uređajima telefonima, tabletima)
- social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube...)
- internet oglašavanje (Google Adwords...)
U svim promotivnim materijalima i svim vrstama oglašavanja programa turističkih proizvoda, osim na radiju, korisnik mora objaviti logo Turističke zajednice Grada Crikvenice.
Sredstva za oglašavanje dodjeljuju se temeljem programa promocije koji kandidira korisnik, a
udio TZG Crikvenice u usaglašenom programu promocije može iznositi najviše do 50%.
Sredstva TZG Crikvenice koja za program promocije korisnici dobivaju po ovom Javnom pozivu predstavljaju bruto sredstva s uključenim PDV-om.
Nositelj oglašavanja je korisnik koji se kandidira. Nositelj oglašavanja može promotivnu kampanju realizirati samostalno ili preko promotivne agencije.
TZG Crikvenice ima pravo kontrolirati provođenje ugovorenog programa promocije te vezano na to od korisnika može po potrebi zatražiti svu potrebnu dodatnu dokaznu dokumentaciju.
III. KORISNICI SREDSTAVA
Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička ili putnička agencija, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA
Turistička zajednica Grada Crikvenice može korisniku odobriti potporu najviše do 50% prihvatljivih troškova kandidiranog programa promocije za tržište posebnih interesa.
Potpora koju dodjeljuje TZG Crikvenice ne može biti veća od =20.000,00 kn, odnosno 50% prihvaćenih troškova.
V. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORE
Otvaranje ponuda će se održati na sjednici Turističkog vijeća. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati.
Kriteriji:
- razdoblje/vrijeme realizacije programa turističkih proizvoda (pred- i posezona) 
- promocija turističkih proizvoda (plan oglašavanja, iznos ukupnih sredstava za promociju, dosadašnja ulaganja u promociju, udio medijskog oglašavanja)    
- ekonomski i dr. učinci izvođenja turističkih proizvoda (realnost očekivanja i procjene broja
dolazaka, noćenja, prometa/prihoda od programa)     
TZG Crikvenice zadržava pravo od korisnika zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke korisnika o kandidiranim turističkim proizvodima za tržište posebnih interesa, kao i programu promocije.
VI. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj - Javni poziv za sufinanciranje DMK“ na adresu Turistička zajednica Grada Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica, zaključno do 21. srpnja 2017. godine.
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime natjecatelja i/ili naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima.
2. Financijski elementi ponude.
3. Program promocije (medija plan oglašavanja).
4. Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
5. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Crikvenici, "Eko-Murvici" i "Murvici"
7. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
VII. SKLAPANJE UGOVORA
Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici organizatora i Grada Crikvenice. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Turističko vijeće TZG Crikvenice. Rezultati Javnog poziva će biti poznati u kolovozu 2017. godine. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Turističke zajednice Grada.
Turistička zajednica Grada Crikvenice zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
Odabrani ponuditelj je prilikom potpisivanja predmetnog Ugovora obvezan priložiti instrument osiguranja plaćanja kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (bianco zadužnica).
Ukoliko  odabrani  ponuditelj   ne  dostavi  jamstvo  za  uredno  ispunjenje  ugovora  ili  odbije  potpisati  ugovor, organizator može donijeti novu odluku o odabiru sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak Javnog poziva.                                                                               
Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici Grada Crikvenice svaki radni dan u vremenu od 8 do 16 sati na kontakt tel: 091/241-0511 ili gordana@tzg-crikvenice.hr (kontakt osoba Gordana Jelenović).

Dokumenti

0
No votes yet